+34 722844528   ☎ +34 972071506 info@nousol.org

Cooperació internacional

Benvinguda a la secció de NouSol ONG: Treballem en l’àmbit internacional en projectes de cooperació internacional i d’ajuda humanitària treballant en xarxa amb associacions i organismes locals pel desenvolupament personal i comunitari de col·lectius en situació de vulnerabilitat, marginació o exclusió social.

 

 

CODESENVOLUPAMENT

Treballem el codesenvolupament com un model de cooperació internacional descentralitzada que busca una actuació conjunta en els camps de les migracions i del desenvolupament. Per això s’ha de fer buscant l’interès recíproc de les societats participants. El terme codesenvolupament es construeix a partir de la vinculació entre els termes migracions i desenvolupament, és una conseqüència lògica de les actuacions de les poblacions migrades, que es desplacen dels seus països buscant un projecte de vida més d’acord amb els seus interessos i s’organitzen per donar suport a iniciatives de desenvolupament econòmic, social i cultural a les seves comunitats i països d’origen.
Una de les particularitats del codesenvolupament, a diferència de la visió clàssica de la cooperació al desenvolupament i del fet migratori, rau en la inclusió de les persones migrades com a vectors de desenvolupament, a partir de la vivència transnacional de dues realitats, tant al seu país d’origen com al d’acollida.

Treballar en codesenvolupament té uns factors de valor afegit molt rellevants:

  • Oportunitat de desenvolupar una cooperació de poble a poble.
  • Treballar amb contraparts locals comunitàries, alt control social.
  • Cooperació focalitzada a donar resposta a les necessitats reals en origen i a frenar l’èxode rural.
  • Els emigrants són una autoritat en la seva comunitat d’origen que pot incidir positivament a activar processos de canvi.
  • La transnacionalitat, els immigrants pel seu coneixement de la realitat en origen són bons interlocutors per promoure el desenvolupament.
  • La inclusió dels col·lectius a la societat catalana a partir de la participació i de l’acostament als moviments socials i als col·lectius organitzats en l’àmbit municipal.

ENFOCAMENT DE GÈNERE

L’enfocament de gènere és requisit imprescindible per a un desenvolupament equitatiu que incorpori la meitat de la població mundial. Comporta analitzar i transformar les causes estructurals que provoquen desigualtat i discriminació envers les dones en tots els àmbits (econòmic, laboral, polític, social, cultural) per mitjà d’estratègies per a erradicar-les.

Així entès, l’enfocament de gènere reivindica el seu component polític desenvolupat per la crítica al sistema patriarcal i comporta situar en el centre del debat la sostenibilitat de la vida humana i ambiental, una nova redistribució del treball de cura i productiu, una vida lliure de violències, els drets sexuals i reproductius i els drets econòmics, laborals i polítics de les dones, entre altres.

Les desigualtats que troben les dones pel fet de ser-ho s’entrecreuen amb altres formes de discriminació que agreugen i empitjoren l’exercici ple de llurs drets humans. Aquestes discriminacions múltiples són l’edat, la nacionalitat, l’ètnia, l’origen, la classe social, la discapacitat o l’opció sexual, entre altres. L’enfocament de gènere fa especial èmfasi en aquestes interseccionalitats per a apoderar els col·lectius de dones més de base que viuen diverses formes de discriminació, cap a la cerca de llur igualtat efectiva i llur ple desenvolupament.

Una aplicació efectiva de l’enfocament de gènere requereix una estratègia dual que combini l’adopció d’objectius específics orientats a la promoció dels drets de les dones i llur apoderament, juntament amb l’aplicació de la perspectiva de gènere al conjunt d’aquesta política pública: en el disseny, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació.

La Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra les dones (CEDAW) esdevé el marc de referència en establir un consens sobre què s’entén per discriminació envers les dones i una agenda per a lluitar contra aquesta discriminació. Aquest marc es completa amb la Plataforma d’Acció de Pequín, liderada per ONU Dones, i el seu programa de compromisos que cal assolir amb relació als drets de les dones.